Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid en toepassing algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de besloten vennootschap EcoHall B.V., hierna te noemen: “EcoHall”, en een Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met EcoHall, voor de uitvoering waarvan door EcoHall derden worden
 3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt
 5. Indien EcoHall niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat EcoHall in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van EcoHall zijn vrijblijvend en komen in ieder geval te vervallen na vier weken vanaf de dagtekening van de offerte, dan wel indien in de offerte een andere termijn is bepaald, na afloop van die termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 2. EcoHall kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Alle in de offerte genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door EcoHall of in haar opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van EcoHall. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door EcoHall gedaan verzoek franco aan haar te worden teruggezonden.
 5. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is EcoHall gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek zij de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien zij zulks voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.

Artikel 3: Prijs

 1. Opgegeven prijzen zijn nettoprijzen en gelden derhalve exclusief omzetbelasting, invoerrechten, en overige op verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten, verzendings- en transportkosten, en exclusief kosten van montage en installatie, behoudens voor zover schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostenfactoren, zoals die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst gelden. EcoHall behoudt zich het recht voor aan de Opdrachtgever een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, indien na het sluiten van de overeenkomst overheidslasten, sociale lasten, belastingen of heffingen een verhoging ondergaan of nieuwe ontstaan, alsmede bij wijziging van valutaverhoudingen, prijsverhogingen door leveranciers van EcoHall, en bij andere wijzigingen in prijsbepalende factoren.
 3. Het gestelde in lid 2 geldt ook indien de aldaar bedoelde wijzigingen in de prijsbepalende factoren het gevolg zijn van reeds bij het tot stand komen van de overeenkomst te voorziene omstandigheden.
 4. Alle wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van de Opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging in het ontwerp, hetzij ingevolge van aanvullende eisen door de overheid opgelegd, of wijzigingen veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens of door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen niet juist zijn, of doordat van geschatte hoeveelheden wordt afgeweken, behoren, wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk. Uit meerwerk voortvloeiende prijsverhogingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 4: Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat EcoHall tijdig kan beschikken:
 • over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), zo nodig in overleg met EcoHall;
 • over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
 • over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
 • over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
 1. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 2. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van EcoHall behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
 3. De Opdrachtgever dient EcoHall tijdig te informeren omtrent de in en/of op de grond aanwezige kabels en leidingen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
 2. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de Opdrachtgever, maar in geen geval EcoHall, aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
 3. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat EcoHall die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.
 4. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
 5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende

Artikel 6: Verplichtingen van EcoHall

 1. EcoHall is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. EcoHall dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. EcoHall is voorts verplicht de door of namens de Opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.
 2. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van EcoHall met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
 3. EcoHall is verplicht de Opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de Opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de Opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover EcoHall deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
 4. EcoHall vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van EcoHall dan wel haar personeel, onderaannemers of leveranciers.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van EcoHall

 1. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet is EcoHall aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade redelijkerwijs niet aan EcoHall is toe te rekenen en/of het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan EcoHall in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.
 2. EcoHall is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de Opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en direct/rechtstreeks te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van EcoHall dan wel haar personeel, onderaannemers of

Artikel 8: Aanvang, uitvoeringsduur en uitstel van oplevering

 1. Indien partijen zijn overeengekomen dat de Opdrachtgever voorafgaand aan de aanvang van het werk een bepaald deel van de totale aanneemsom aan EcoHall dient te betalen, zal EcoHall niet eerder dan na ontvangst van dat volledige bedrag van de Opdrachtgever, met de overeengekomen werkzaamheden aanvangen.
 2. Opgegeven of overeengekomen levertijden of opleveringstijden gelden nimmer als fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De (op)levertijd gaat niet eerder in, dan wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en (voor zover vereist) toestemming is verkregen én nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, tekeningen, stukken, vergunningen en toestemmingen zijn verleend en door EcoHall zijn ontvangen. Tevens dient de overeengekomen deelbetaling door EcoHall te zijn ontvangen.
 3. Indien uitdrukkelijk een termijn is overeengekomen waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, en deze termijn is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van EcoHall komende omstandigheden gedurende ten minste vijf uren, respectievelijk ten minste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.
 4. Als de oplevering van het werk zou moeten geschieden op een dag die niet een werkdag is zoals omschreven in het eerste lid, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.
 5. EcoHall heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van de Opdrachtgever komende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van EcoHall kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.
 6. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor EcoHall voortvloeiende schade en kosten door de Opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 9: Opneming en goedkeuring

 1. Een redelijke termijn vóór de dag waarop het werk naar de mening van EcoHall voltooid zal zijn, nodigt EcoHall de Opdrachtgever uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk. De opneming vindt plaats door de Opdrachtgever in aanwezigheid van EcoHall en strekt ertoe, te constateren of EcoHall aan haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
 2. Nadat het werk is opgenomen, wordt een formulier ingevuld, waarop wordt aangegeven of het werk wordt goedgekeurd, of er eventueel gebreken in/aan het werk zijn geconstateerd en zo ja, welke gebreken. Vervolgens wordt het formulier ter akkoord door beide partijen ondertekend.
 3. Indien de Opdrachtgever op een later moment (na de opneming) nog een gebrek constateert, zal hij hiervan onverwijld, maar in ieder geval uiterlijk binnen acht dagen na de opneming, schriftelijk melding maken bij EcoHall. Indien de Opdrachtgever niet binnen acht dagen na de opneming schriftelijk aan EcoHall heeft meegedeeld dat hij het werk heeft goedgekeurd, dan wel indien de Opdrachtgever niet binnen genoemde termijn melding maakt van eventueel nog geconstateerde gebreken, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de opneming door de Opdrachtgever te zijn goedgekeurd.
 4. Weigert de Opdrachtgever om mee te werken aan de opneming, dan kan EcoHall schriftelijk een nieuwe aanvraag tot de Opdrachtgever richten, met verzoek het werk alsnog binnen acht dagen op te nemen. Voldoet de Opdrachtgever niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht na afloop van genoemde termijn te zijn goedgekeurd. Voldoet de Opdrachtgever wel aan dit verzoek, dan vinden het tweede en derde lid overeenkomstige toepassing.
 5. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.
 6. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
 7. Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.

Artikel 10: Oplevering en onderhoudstermijn

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd op en vanaf de dag waarop het werk overeenkomstig artikel 9 van deze algemene voorwaarden is of geacht wordt te zijn goedgekeurd.
 2. EcoHall is verplicht de in artikel 9, zesde lid, bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het eerste lid als opgeleverd wordt beschouwd. EcoHall is verplicht gebreken die in de onderhoudstermijn aan de dag treden, zo spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering echter van die waarvoor de Opdrachtgever op grond van artikel 5, eerste lid, verantwoordelijkheid draagt, of waarvoor hij op grond van artikel 5, tweede lid, aansprakelijk is.

Artikel 11: Aansprakelijkheid na oplevering en verjaring

 1. Na het verstrijken van de onderhoudstermijn is EcoHall niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, terwijl de Opdrachtgever de prijs verschuldigd blijft, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van EcoHall een gebrek bevat dat door de Opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en waarvan de Opdrachtgever binnen bekwame tijd na ontdekking, mededeling aan EcoHall heeft gedaan. EcoHall is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.
 2. De rechtsvordering uit hoofde van het in het vorige lid bedoelde gebrek verjaart door verloop van vijf jaar na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Ingeval het in het eerste lid bedoelde gebrek echter als een ernstig gebrek moet worden aangemerkt, verjaart de rechtsvordering door verloop van tien jaar na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Een gebrek is slechts dan als een ernstig gebrek aan te merken indien het de hechtheid van het gebouw of van een essentieel onderdeel daarvan in gevaar brengt.

Artikel 12: Meer- en minderwerk

 1. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
  – ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering;
  – ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
  – ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
  – in de gevallen als bedoeld in artikel 12, eerste lid, en artikel 19.
 2. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft EcoHall recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.
 3. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van EcoHall en van de Opdrachtgever op verrekening van meer- en minderwerk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene die de aanspraak maakt.
 4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij het aanschaffen van bouwstoffen, hetzij het aanschaffen en verwerken van bouwstoffen, hetzij het verrichten van werkzaamheden, die op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en die door de Opdrachtgever nader moeten worden ingevuld.
 5. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan EcoHall berekende prijzen respectievelijk de door haar gemaakte kosten, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10%.
 6. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de stelpost waarop de aanschaffing van die bouwstoffen wordt verrekend, voor zover zij door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven, hoger zijn dan die waarmee EcoHall redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.
 7. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.
 8. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaatsvinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer- of minderkosten.

Artikel 13: Betaling

 1. Betaling van alle facturen van EcoHall dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door EcoHall aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door EcoHall is aangegeven.
 2. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, dient de Opdrachtgever voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden door EcoHall, 30% van de aanneemsom (inclusief BTW) zoals vermeld in de offerte, aan EcoHall te voldoen. EcoHall zal daarvoor een factuur aan de Opdrachtgever toezenden.
 3. EcoHall heeft recht op betaling van dat deel van de aanneemsom dat overeenstemt met de voortgang van het tot stand te brengen en op te leveren werk. Zodoende is EcoHall steeds bevoegd – en behoudt EcoHall zich uitdrukkelijk het recht voor – om tussentijds één of meerdere facturen aan de Opdrachtgever toe te zenden terzake het hiervoor bedoelde deel van de aanneemsom.
 4. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt EcoHall telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de Opdrachtgever toe. De door de Opdrachtgever aan EcoHall verschuldigde BTW wordt afzonderlijk vermeld.
 5. EcoHall is bevoegd het bedrag van een termijn op de factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van maximaal 2%. De toeslag wordt verschuldigd indien betaling plaatsvindt na de in het eerste lid aangegeven vervaldag.

Artikel 14: Eindafrekening

 1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient EcoHall de eindafrekening in.
 2. De eindafrekening biedt een volledig overzicht van al hetgeen partijen over en weer ingevolge de overeenkomst verschuldigd zijn en waren. In de eindafrekening wordt daartoe onder meer opgenomen:
  – de aannemingssom;
  – een specificatie van het meer- en minderwerk;
  – een specificatie van al hetgeen partijen overigens op grond van de overeenkomst van elkaar te vorderen hebben en hadden.
 3. Het bedrag van de eindafrekening wordt gevormd door op het saldo, voortvloeiend uit het in het vorige lid bedoelde overzicht, hetgeen reeds is betaald in mindering te brengen. De berekening van de door de Opdrachtgever aan EcoHall te vergoeden BTW geschiedt afzonderlijk.
 4. EcoHall is bevoegd het bedrag van de eindafrekening op de factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van maximaal 2%. De toeslag wordt verschuldigd indien en voor zover de betaling plaatsvindt na de vervaldag zoals deze blijkt uit artikel 15 lid 1 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 15: Betalingsverplichting en opschorting

 1. Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de Opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, tenzij de tekortkoming van zeer ondergeschikte betekenis is. De opschorting mag geen grotere omvang aannemen dan de tekortkoming waartegen zij is gericht.
 2. Klachten over een factuur dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst daarvan, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht, aan EcoHall kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht met de inhoud van de betreffende factuur akkoord te zijn, althans de juistheid daarvan niet te betwisten. Klachten schorten de betalingsverplichting(en) van de Opdrachtgever niet op.

Artikel 16: In gebreke blijven van de Opdrachtgever

 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, verkeert hij met ingang van de vervaldag van die factuur van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een de wettelijke (handels)rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment van intreden van het verzuim tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. EcoHall is echter bevoegd en gerechtigd om de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten op de Opdrachtgever te verhalen dan wel om deze kosten te fixeren op 10% van de verschuldigde hoofdsom. De eventueel gemaakte gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens volledig voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 3. Indien de Opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is EcoHall gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij de Opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van EcoHall op vergoeding van schade, kosten en interesten.
 4. Indien gedurende de opschorting zoals genoemd in het vorige lid, schade aan het werk ontstaat, komt deze volledig en uitsluitend voor rekening van de Opdrachtgever, althans in geen geval voor rekening van EcoHall.

Artikel 17: In gebreke blijven van EcoHall

 1. Indien EcoHall haar verplichtingen terzake de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt en de Opdrachtgever haar in verband daarmee wenst aan te manen, zal de Opdrachtgever haar schriftelijk en per aangetekende brief aanmanen om zo spoedig mogelijk de uitvoering van het werk aan te vangen of voort te zetten.
 2. De Opdrachtgever is bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten, indien EcoHall na verloop van 14 dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde aanmaning in gebreke blijft. In dat geval heeft de Opdrachtgever recht op vergoeding van de uit het in gebreke blijven van EcoHall voortvloeiende schade en kosten.
 3. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de kosten, die voor EcoHall voortvloeien uit de toepassing van het vorige lid, binnen redelijke grenzen blijven.

Artikel 18: Gewijzigde uitvoering en onmogelijkheid van uitvoering

 1. Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt, dat het werk of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. EcoHall wijst de Opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties. Een overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer- en minderwerk verrekend.
 2. Indien EcoHall als gevolg van overmacht of onvoorziene omstandigheden de overeenkomst gedurende een bepaalde termijn niet, niet tijdig of niet volledig kan uitvoeren, wordt de termijn voor de uitvoering verruimd met eenzelfde termijn. EcoHall verkeert alsdan niet in verzuim.
 3. Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd, tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan EcoHall kan worden toegerekend, is deze gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval van opzet of grove schuld van de Opdrachtgever heeft EcoHall recht op een bedrag berekend overeenkomstig artikel 12, vijfde lid.

Artikel 19: Intellectuele eigendomsrechten/ geheimhouding

 1. Tenzij schriftelijk anders met EcoHall overeengekomen, behoudt EcoHall alle intellectuele rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen en modellenrecht enz.) op al haar ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes etc.
 2. De in lid 1 genoemde rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van EcoHall worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld en/of op andere wijze gebruikt worden.
 3. De Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van door EcoHall aan haar ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan het genoemde in artikel lid 11, alsmede bedrijfsgegevens van EcoHall. De Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een geheimhoudingsverplichting op te leggen.
 4. De door EcoHall verstrekte tekeningen, berekeningen, afbeeldingen, teksten of anderszins, blijven eigendom van EcoHall.

Artikel 20: Geschillen

 1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Tenzij dwingendrechtelijk een andere rechter bevoegd is, is de rechter te Arnhem bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de tussen partijen gesloten overeenkomst. De Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft de mogelijkheid om uiterlijk binnen één maand nadat EcoHall zich schriftelijk jegens hem op onderhavige bepaling heeft beroepen, schriftelijk aan EcoHall mee te delen dat hij terzake de beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter kiest. Indien deze mogelijkheid niet (tijdig) door de Opdrachtgever wordt benut, wordt daaruit afgeleid dat de hij geen bezwaar heeft tegen de keuze voor de rechter te Arnhem als bevoegde rechter en wordt de Opdrachtgever geacht daarmee uitdrukkelijk in te stemmen.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.